Вход в системата: 
 
» Начало » Издания
Каталог по години
ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ

                          

ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2018 Г. - книги

2018 г.

“ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД

гр. София, бул. “Васил Левски” 94, ап. 20

 

 

            Уважаеми абонати,

            Повече от 20 години ние създаваме книги и предоставяме услуги от най-високо професионално ниво.

            “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД  в своето издание и услугите през 2018 г. ще предложи на вниманието Ви изчерпателни коментари по прилагане на данъчното законодателство, задължителното обществено осигуряване, счетоводното законодателство и приложимите счетоводни стандарти, както и подбрана законова, подзаконова нормативна база и указания на Министерство на финансите,  Националната агенция за приходите и на Националния осигурителен институт по данъчното облагане, счетоводството и задължителното обществено осигуряване за годината. Изданието и актуалните коментари, предоставени чрез нашите услуги ще Ви бъдат полезни  за поддържане на най-високо професионално ниво текущо през цялата година, включително и при изготвянето на годишните финансови отчети.

 

 

О  Ф  Е  Р  Т  А

за 2018 г.

 

 

            Уважаеми абонати,

            Имам удоволствието да представя на Вашето внимание:

         І. “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2018 г.” – издание на книжен носител, комплект от 5 тома.

            Комплектът на изданието съдържа:

            - цялата нормативна база на подоходното облагане - Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за облагане данъците върху доходите на физическите лица, включително, маркиране на измененията в законите за годината, както и актуални и изчерпателни коментари с практически примери за прилагането им, отразяващи и промените за годината;

            - цялата нормативна база на Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, включително, маркиране на измененията в закона  и правилника за годината, както и актуален и изчерпателен коментар с практически примери за прилагането им, отразяващ и промените за годината;

- цялата нормативна база на Закона за местните данъци и такси и на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, включително, маркиране на измененията в закона и кодекса за годината, както и актуални и изчерпателни коментари с практически примери за прилагането на закона;

            - коментари на Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, както и на практиката на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите по задължителното обществено осигуряване;

- годишен финансов отчет съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, както и актуални коментари за промените в счетоводното законодателство;

            - коментари за текущите промени в данъчното и осигурително законодателство през 2018 г., както и на проблеми и казуси по прилагането на данъчното, счетоводното и осигурително законодателство.

            Цената на “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2018 г.” – издание на книжен носител,  комплект от 5 тома е 355.50 (триста петдесет и пет лева и петдесет стотинки) плюс 71.10 (седемдесет и един лева и десет стотинки) ДДС или 426.60 (четиристотин двадесет и шест лева и шестдесет стотинки) с включен ДДС.

            Комплектът за изданието “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2018 г.” се разпространява само чрез абонамент. Тези от Вас, които желаят да се абонират могат да направят това чрез нашите търговски представители в страната или с банков превод по посочената в офертата банкова сметка. Когато абонаментът се извършва чрез банков превод, без да е издадена от нас проформа фактура, след превеждане на сумата, моля изпратете с писмо попълнения талон за абонамент.

            Вашият точен адрес  и данните от талона за абонамент са ни необходими за своевременното издаване на данъчна фактура, както и за навременното изпращане на абонамента, съответно на томовете от изданието.

При извършване на абонамент от изданието “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2018 г.” можете да поставите при преференциални условия на заплащане писмени въпроси и проблеми от практиката по прилагането на данъчното законодателство. Отговорите, които ще получите ще бъдат разработки, с които можете да се защитите пред контролните органи, можете да ги ползвате като аргументи за обосновки пред Ваши контрагенти или при вземане на управленски решения.

 

ІІ. “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2017/2018 г.” –електронна поща за актуални консултантски услуги за периода от 1 август 2017 г. до 31 май 2018 г. - допълнителен абонамент. От датата на абонамента до края на месец май 2018 г. на посочена от Вас електронна поща, чрез е-mail съобщения с прикачен файл или прикачени файлове ще Ви информираме с актуални коментари за текущите промени в данъчното и осигурително законодателство, както и за проблеми и казуси по прилагането на данъчното и осигурителното законодателство.

Цената на допълнителния абонамент “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2017/2018 г.” за полугодие за получаване чрез електронна поща на е-mail съобщения с актуални коментари за прилагане на данъчното и осигурително законодателство е 407.50 (четиристотин и седем лева и петдесет стотинки) плюс 81.50 (осемдесет и един лева и петдесет стотинки) ДДС или 489.00 (четиристотин осемдесет и девет лева) с включен ДДС.

„ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД предлага чрез сайта  www.pax-corporation.com on-line абонамент и заявки за „ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2018 г.” – на книжен носител, както и  на “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2017-2018 г.” – електронна поща за актуални консултантски услуги.

                                                                 Web: www.pax-corporation.com

                                                                Email: pax_pro@abv.bg

                                                                           office@pax-corporation.com                            

 

 

УПРАВИТЕЛ:

                                                                      /АЛЕКСАНДЪР КОЛЧЕВ/

 

 

 

 

 

ТАЛОН ЗА АБОНАМЕНТ 
за изданията на “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД

 

Получател:………………………….          

…………………………………                                  До

Адрес по съдебна регистрация:                         “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД

………………………………….                                     бул. “Васил Левски” 94

Адрес за кореспонденция:                                  гр. София 1504

………………………………….                                     пощ. кутия № 103

ТД на НАП:…………………...        

Ид. № по ЗДДС:……………....                                 за контакти: pax_pro@abv.bg

Ид. № БУЛСТАТ:…………....       

 

            С платежно нареждане от …………. 201. г. от наша банкова сметка IBAN №: …………………………………………...  BIC:……………………

при ТБ ………………………………. гр. …………………….. Ви преведохме сумата от …………………………… лева за следния/те абонамент/и:

 

                        Наименование                                Брой  Цена (лв.) Сума (лв.)

ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН

ПЪТЕВОДИТЕЛ 2018 Г. - книги                            .......      426.60      ............

ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН

ПЪТЕВОДИТЕЛ 2017 – 2018

e-mail – за полугодие – електронна

поща за актуални консултантски услуги            …….      489.00      ………….

 

По Ваша сметка IBANBG05 RZBB 9155 1060 4126 15, BIC:RZBBBGSF  на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. София, ул. Гогол № 18-20.

           

 

Данни за получателя: 

 

...............………………………………………………………………………………

               (Адрес: гр. (с), пощ. код, бул/ул, фирма на получателя)

 

………………………………………………………………………………………….

               (Получател: име, фамилия, длъжност)

 

...........................................................................................................................

               (Телефон, e-mail)

 

    Подпис:………………………..

 


Поръчай
« Обратно съм списъка