Вход в системата: 
 
» Начало

ПАКС КОРПОРАЦИЯ ЕООД
    ФИРМЕНА ПОЛИТИКА

БИЗНЕС ПОДХОД,
РЕАЛИЗАЦИЯ,
ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

 

PAX CORPORATION LTD
   CORPORATE POLICY

BUSINESS APPROACH,
IMPLEMENTATION,
FINANCIAL STABILITY



ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ТОМ І ОТ

ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2020

 

КАЗУСИ И ПРАВИЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В МСФО.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

  

УВОД 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПО СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

ГЛАВА I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО  

1.Общи положения

2.Категории предприятия и групи предприятия

3.Финансови отчети и финансов одит

4.Годишни доклади

5.Административно наказателни разпоредби

6.Промени в Закона за счетоводството и в СС 17 Лизинг

ГЛАВА II. АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

1.Промени в Международни стандарти за финансово отчитане

2.Промени в Международни счетоводни стандарти

3.Казуси и правила при прилагане на Международен стандарт за финансово отчитане 16 (МСФО 16) Лизинг

4.Казуси и правила при прилагане на Международен стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО 9) Финансови инструменти

5.Казуси и правила при прилагане на Международен стандарт за финансово отчитане 15 (МСФО 15) Приходи от договори с клиенти

6.Казуси и правила при данъчно третиране на операции по МСФО 9 Финансови инструменти, МСФО 15 Приходи от договори с клиенти и МСФО 16 Лизинг

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНИ ОТЧЕТИ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГЛАВА I. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД, ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД)

1.Същност и нормативно регламентиране

2.Представяне на приходите и разходите в отчета

3.Информационни връзки на отчета със сметките съгласно Националните стандарти

4.Информационни връзки на отчета със сметките съгласно Международните стандарти

ГЛАВА II. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ)

1.Същност и нормативно регламентиране

2.Представяне на активите, пасивите и собствения капитал в баланса (отчета за финансовото състояние)

3.Информационни връзки на баланса със сметките съгласно Националните стандарти

4.Информационни връзки на отчета за финансовото състояние със сметките съгласно Международните стандарти

ГЛАВА III. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ И ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ)

1.Същност и нормативно регламентиране на отчета за паричните потоци

2.Представяне на паричните потоци и на елементите на собствения капитал в двата отчета 

3.Информационни връзки на отчета за паричните потоци със сметките съгласно Националните стандарти и съгласно Международните стандарти

4.Нормативно регламентиране и информационни връзки със сметките на отчета за собствения капитал съгласно Националните стандарти и съгласно Международните стандарти

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ЛИТЕРАТУРА

 

 

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ТОМ ІІ ОТ

ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2020

 

ПРЕКИ ДАНЪЦИ

ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ КОМЕНТАРИ

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1.ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

2.ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Глава първа

ДА­НЪЧ­НО ЗА­ДЪЛ­ЖЕ­НИ ЛИ­ЦА

Глава втора

ОБЕК­ТИ НА ДА­НЪЧ­НО ОБ­ЛА­ГА­НЕ НА МЕС­Т­НИ­ТЕ ЛИ­ЦА

Глава трета

ОБЕК­ТИ НА ДА­НЪЧ­НО ОБ­ЛА­ГА­НЕ НА ЧУЖ­ДЕС­Т­РАН­НИ­ТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИ­ЦА, ВКЛЮ­ЧИ­ТЕЛ­НО ЧРЕЗ МЯС­ТО НА СТО­ПАН­С­КА ДЕЙ­НОСТ И ЧУЖ­ДЕС­Т­РАН­НИ­ТЕ НЕ­ПЕР­СО­НИ­ФИ­ЦИ­РА­НИ ДРУ­ЖЕС­Т­ВА

Глава четвърта

ВИДОВЕ ДАНЪЦИ

Глава пета

ПРЕ­ДОТ­В­РА­ТЯ­ВА­НЕ НА ОТ­К­ЛО­НЕ­НИЕ ОТ ДА­НЪЧ­НО ОБ­ЛА­ГА­НЕ

Глава шеста

ОП­РЕ­ДЕ­ЛЯ­НЕ НА ДА­НЪЧ­НИЯ ФИ­НАН­СОВ РЕ­ЗУЛ­ТАТ

Глава седма

АВАН­СО­ВИ ВНОС­КИ, ВНА­СЯ­НЕ И ДЕК­ЛА­РИ­РА­НЕ НА КОР­ПО­РА­ТИВ­НИЯ ДА­НЪК

Глава осма

ПРЕ­О­Б­РА­ЗУ­ВА­НЕ НА ДРУ­ЖЕС­Т­ВА И КО­О­ПЕ­РА­ЦИИ И ПРЕХ­ВЪР­ЛЯ­НЕ НА ПРЕД­П­РИ­Я­ТИЕ

Глава девета

ДА­НЪЧ­НО РЕ­ГУ­ЛИ­РА­НЕ ПРИ ПРЕК­РА­ТЯ­ВА­НЕ С ЛИК­ВИ­ДА­ЦИЯ ИЛИ С ОБЯ­ВЯ­ВА­НЕ В НЕ­СЪС­ТО­Я­ТЕЛ­НОСТ И ПРИ РАЗ­П­РЕ­ДЕ­ЛЕ­НИЕ НА ЛИК­ВИ­ДА­ЦИ­О­НЕН ДЯЛ

Глава десета

МЕЖ­ДУ­НА­РОД­НО ОБ­ЛА­ГА­НЕ

Глава единадесета

ПРЕ­О­Т­С­ТЪП­ВА­НЕ И  ОС­ВО­БОЖ­ДА­ВА­НЕ ОТ ОБ­ЛА­ГА­НЕ С КОР­ПО­РА­ТИ­ВЕН ДА­НЪК

Глава дванадесета

ДА­НЪК, УДЪР­ЖАН ПРИ ИЗ­ТОЧ­НИ­КА

Глава тринадесета

ДА­НЪК ВЪР­ХУ РАЗ­ХО­ДИ­ТЕ

Глава четиринадесета

АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ

3.3АКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

4.ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Глава първа

ДА­НЪЧ­НО ЗА­ДЪЛ­ЖЕ­НИ ЛИ­ЦА

Глава втора

ОБЕК­ТИ НА ДА­НЪЧ­НО ОБ­ЛА­ГА­НЕ НА МЕС­Т­НИ­ТЕ И ЧУЖ­ДЕС­Т­РАН­НИ­ТЕ ФИ­ЗИ­ЧЕС­КИ ЛИ­ЦА

Глава трета

ОБ­ЛА­ГА­Е­МИ И НЕ­О­Б­ЛА­ГА­Е­МИ ДО­ХО­ДИ

Глава четвърта

ПРЕ­ДОТ­В­РА­ТЯ­ВА­НЕ НА ОТ­К­ЛО­НЕ­НИ­Е­ТО ОТ ДА­НЪЧ­НО ОБ­ЛА­ГА­НЕ

Глава пета

ВИ­ДО­ВЕ ДО­ХО­ДИ, ДАНЪЦИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДОХОДИ

Глава шеста

УС­ТА­НО­ВЯ­ВА­НЕ НА ОБЩАТА ГОДИШНА ДА­НЪЧ­НА ОС­НО­ВА. ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ

Глава седма

ОБ­ЛА­ГА­НЕ НА ДО­ХО­ДИ­ТЕ ОТ ТРУ­ДО­ВИ ПРА­ВО­О­Т­НО­ШЕ­НИЯ

Глава осма

ОБ­ЛА­ГА­НЕ НА ДО­ХО­ДИ­ТЕ ОТ ДРУ­ГА СТО­ПАН­С­КА ДЕЙ­НОСТ

Глава девета

ОБ­ЛА­ГА­НЕ НА ДО­ХО­ДИ­ТЕ ОТ НА­ЕМ ИЛИ ДРУ­ГО ВЪЗ­МЕЗ­Д­НО ПРЕ­ДОС­ТА­ВЯ­НЕ ЗА ПОЛ­З­ВА­НЕ НА ПРА­ВА ИЛИ ИМУ­ЩЕС­Т­ВО

Глава десета

ОБ­ЛА­ГА­НЕ НА ДО­ХО­ДИ­ТЕ ОТ ПРЕХ­ВЪР­ЛЯ­НЕ НА ПРА­ВА ИЛИ ИМУ­ЩЕС­Т­ВО

Глава единадесета

ОБ­ЛА­ГА­НЕ НА ДО­ХО­ДИ­ТЕ ОТ ДРУ­ГИ ИЗ­ТОЧ­НИ­ЦИ

Глава дванадесета

ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ОБЛАГАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК КЪМ ОБЛАГАНЕ ПО ОБЩИЯ РЕД

Глава тринадесета

ОБ­ЛА­ГА­НЕ НА ДО­ХО­ДИ­ТЕ ОТ СТО­ПАН­С­КА ДЕЙ­НОСТ КА­ТО ЕД­НО­ЛИ­ЧЕН ТЪР­ГО­ВЕЦ

Глава четиринадесета

ГО­ДИШ­НА ДА­НЪЧ­НА ДЕК­ЛА­РА­ЦИЯ И СРОК ЗА ВНА­СЯ­НЕ НА ДА­НЪ­КА ВЪР­ХУ ОБ­ЩА­ТА ГО­ДИШ­НА ДА­НЪЧ­НА ОС­НО­ВА

Глава петнадесета

ОКОН­ЧА­ТЕ­ЛЕН ДА­НЪК ЗА ДО­ХО­ДИ ОТ ИЗ­ТОЧ­НИК В БЪЛ­ГА­РИЯ И ЧУЖБИНА

Глава шестнадесета

ЗАДЪЛЖЕНИЕ  И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА  ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ

Глава седемнадесета

ЗА­ДЪЛ­ЖЕ­НИЕ ЗА ПРЕ­ДОС­ТА­ВЯ­НЕ НА ИН­ФОР­МА­ЦИЯ  ОТ ПЛАТ­ЦИ НА ДО­ХО­ДИ­ТЕ

 

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ТОМ ІІІ ОТ

ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2020

 

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ КОМЕНТАРИ

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1.ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

2.ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН КО­МЕН­ТАР НА ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ЗА 2020 ГОДИНА

3.ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

4.ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН КО­МЕН­ТАР НА ЗА­КО­НА ЗА МЕС­Т­НИ­ТЕ ДА­НЪ­ЦИ И ТАК­СИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Глава първа

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ДАНЪЦИТЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Глава втора

МЕСТНИ ДАНЪЦИ - ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава трета

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Глава четвърта

ДА­НЪК ВЪР­ХУ НАС­ЛЕД­С­Т­ВА­ТА

Глава пета

ДАНЪК ПРИ ПРИ­ДО­БИ­ВА­НЕ НА ИМУ­ЩЕСТВА ПО ДА­РЕ­НИЕ И ПО ВЪЗ­МЕЗ­ДЕН НА­ЧИН

Глава шеста

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Глава седма

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Глава осма

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Глава девета

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Глава десета

ЗАКОНОВА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ

Глава единадесета

ТАК­СА ЗА БИ­ТО­ВИ ОТ­ПА­ДЪ­ЦИ

Глава дванадесета

ТАК­СИ ЗА АД­МИ­НИС­Т­РА­ТИВ­НИ УС­ЛУ­ГИ

Глава тринадесета

ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

 

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ТОМ ІV ОТ

ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2020

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ КОМЕНТАРИ

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1.РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ КАТО ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

2.СРОКОВЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ И ПОДАВАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ТЯХ

3.НОВ РЕД И СРОКОВЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ И МАЙЧИНСТВО. ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

4.ИЗБОР ЗА ПРОМЯНА НА ОСИГУРЯВАНЕ

5.ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ. КРЪГ НА ОСИГУРЕНИТЕ.

6.ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ РИСКОВЕ ПО КСО

7.СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО

8.ОСИГУРЯВАНЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ ЗА КОНТРОЛ

9.ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦА НА ИЗБОРНИ ДЛЖНОСТИ И НА СЛУЖИТЕЛИ С ДУХОВНО ЗВАНИЕ

10.ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ ПО ЧЛ. 181, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ)

11.ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

12.ОСИГУРЕНИ ЗА ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ РИСКОВЕ ПО КСО БЕЗ БЕЗРАБОТИЦА

13.ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ВЪРХУ СОЦИЦИАЛНИ РАЗХОДИ

14.ОСИГУРЕНИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ, СТАРОСТ И СМЪРТ, ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ

15.ОСИГУРЕНИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗА СТАРОСТ И ЗА СМЪРТ

16.ОСИГУРЕНИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ, СТАРОСТ И СМЪРТ ИЛИ ЗА ТЕЗИ РИСКОВЕ И ЗА ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ И МАЙЧИНСТВО (САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА)

17.ОСИГУРЕНИ ПО СВОЕ ЖЕЛАНИЕ ЗА ИНВАЛИДНОСТ, СТАРОСТ И СМЪРТ И ЗА ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ И МАЙЧИНСТВО (СЪПРУЗИ НА САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА)


"ПАКС КОРПОРАЦИЯ" ЕООД

гр. София, бул. “Васил Левски” 94

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
Две десетилетия ние създаваме книги и предоставяме услуги от най-високо професионално ниво. Вашите идеи и нашата любов към новостите ни помагат
 за тези новаторски издания и дейности. Ние се стремим към най-доброто и желаем най-доброто, така както и Вие.

“ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД предлага в изданията си на книжен носител актуални коментари по прилагане на данъчното законодателство, задължителното обществено осигуряване и счетоводното законодателство, както и подбрана законова, подзаконова нормативна база и указания на Министерство на финансите, Националната агенция за приходите и на Националния осигурителен институт по данъчното облагане, счетоводната отчетност и задължителното обществено осигуряване за годината. Изданията могат да се ползват текущо през цялата година, включително и при изготвянето на годишните финансови отчети.

 

„ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД предлага абонамент за ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ - e-mail - електронна поща за консултантски услуги. От датата на абонамента до края на месец май на следващата година, на посочена от Вас електронна поща, чрез е-mail съобщения с прикачен файл или прикачени файлове ще Ви информираме с актуални коментари за текущите промени в данъчното и осигурително законодателство, за решени проблеми и казуси по прилагането им.

 

ПАКС КОРОПРАЦИЯ” ЕООД предлага абонамент за ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ Online – КОНСУЛТАНТСКА СИСТЕМА. Едногодишният абонамент Ви предоставя: систематизирани законови и подзаконови нормативни актове; ревалентни актове от европейското законодателство; указания и писма на Министерство на финансите, Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт; практико-приложни коментари и консултации по прилагане на данъчното законодателство, социалното осигуряване и счетоводното законодателство – актуални за съответния отчетен и/или данъчен период.

Ръководещ професионалния екип за изданията, актуалните коментари и консултантската система – Александър Колчев – придобил професионалната си квалиbикация като дългогодишен служител на Министерство на финансите на РБългария, включително като главен данъчен експерт в Главно управление на данъчната администрация; участвал в екипа, разработил новите данъчни закони на РБългария през 1997 година, и преди всичко на Закона за корпоративното подоходно облагане; участвал в курсове, семинари и екипи, съвместно с водещи експерти на Международния валутен фонд и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие; със 20-годишен стаж като издател, лектор, консултант и експерт по финансови, счетоводно-данъчни и данъчно-правни проблеми.
Изданията на автора и съставителя Александър Колчев се ползват в Библиотеката на Конгреса – Вашингтон – Националната библиотека на Съединените  американски щати.
Ако търсите компетентност и професионализъм свържете се с нас.

 

ПОЛЪХ НА МОРЕ

Полъх, ритъм на вълни,

на забравените дни,

търся те с очи,

ела и остани.

 

Слънцето горещо

вика те, поспри,

не отминавай, говори.

 

Изгреви вълшебни

и безгрижни дни,

всичко, което искаш ти.

 

Лятото приканва,

нощите дори,

колко хубаво ухае

на море и на вълни.