Вход в системата: 
 
» Начало » Издания
Каталог по години
ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ

                          

ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2013 Г. - книги

2013 г.

 “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД

  гр. София, бул. “Васил Левски” 94

 

            Уважаеми абонати,

            Две десетилетия ние създаваме книги от най-високо качество. Стремим се към най-доброто и желаем най-доброто, така както и Вие.

            “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД  в своето издание през 2013 г. ще предложи на вниманието Ви изчерпателни коментари по прилагане на данъчното законодателство, социалното осигуряване и счетоводното законодателство, както и подбрана законова, подзаконова нормативна база и указания на Министерство на финансите,  Националната агенция за приходите и на Националния осигурителен институт по данъчното облагане, счетоводната отчетност и задължителното обществено осигуряване за годината. Изданието и коментарите, предоставени чрез нашите услуги ще Ви бъдат полезни текущо през цялата година, включително и при изготвянето на годишните финансови отчети.

 

О  Ф  Е  Р  Т  А

за 2013 г.

 

            Уважаеми абонати,

            Имам удоволствието да представя на Вашето внимание:

         “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2013 г.” – издание на книжен носител, комплект от 5 тома.

            Комплектът на изданието съдържа:

            - цялата нормативна база на подоходното облагане - Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за облагане данъците върху доходите на физическите лица, включително, маркиране на измененията в законите за годината, както и актуални и изчерпателни коментари с практически примери за прилагането им, отразяващи и промените за годината;

            - цялата нормативна база на Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, включително, маркиране на измененията в закона  и правилника за годината, както и актуален и изчерпателен коментар с практически примери за прилагането им, отразяващ и промените за годината;

- цялата нормативна база на Закона за местните данъци и такси и на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, включително, маркиране на измененията в закона и кодекса за годината, както и актуални и изчерпателни коментари с практически примери за прилагането на закона;

            - коментари на Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, както и на практиката на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите по задължителното обществено осигуряване;

- годишен финансов отчет съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, както и актуални коментари за промените в счетоводното законодателство за  2013 г.;

            - коментари за текущите промени в данъчното и осигурително законодателство през 2013 г., както и на проблеми и казуси по прилагането на данъчното, счетоводното и осигурително законодателство.

            Цената на “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2013 г.” – издание на книжен носител,  комплект от 5 тома е 296.25 (двеста деветдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки) плюс 59.25 (петдесет и девет лева и двадесет и пет стотинки) ДДС или 355.50 (триста петдесет и пет лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.

            Комплектът за изданието “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2013 г.” се разпространява само чрез абонамент. Тези от Вас, които желаят да се абонират могат да направят това чрез нашите търговски представители в страната или с банков превод по посочената в офертата банкова сметка. Когато абонаментът се извършва чрез банков превод, без да е издадена от нас проформа фактура, след превеждане на сумата, моля изпратете с писмо попълнения талон за абонамент.

            Вашият точен адрес  и данните от талона за абонамент са ни необходими за своевременното издаване на данъчна фактура, както и за навременното изпращане на абонамента, съответно на томовете от изданието.

При извършване на абонамент от изданието “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2013 г.” можете да поставите при преференциални условия на заплащане писмени въпроси и проблеми от практиката по прилагането на данъчното законодателство. Отговорите, които ще получите ще бъдат разработки, с които можете да се защитите пред контролните органи, можете да ги ползвате като аргументи за обосновки пред Ваши контрагенти или при вземане на управленски решения.

 

 

                                        УПРАВИТЕЛ:

                                                           /АЛЕКСАНДЪР КОЛЧЕВ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЛОН ЗА АБОНАМЕНТ
за изданията на “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД

 

Получател:…………………….       

…………………………………                        До

Адрес по съдебна регистрация:          “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД

………………………………….                       бул. “Васил Левски” 94

Адрес за кореспонденция:                   гр. София 1504

………………………………….                       пощ. кутия № 103

ТД на НАП:…………………...          

Ид. № по ЗДДС:……………....                 за контакти: pax_pro@abv.bg
Ид. № БУЛСТАТ:…………....         

С платежно нареждане от …………. 201. г. от наша банкова сметка IBAN №: …………………………………………...  BIC:……………………

при ТБ ………………………………. гр. …………………….. Ви преведохме сумата от …………………………… лева за следния абонамент:

 

                        Наименование                                Брой   Цена (лв.) Сума (лв.)

Комплект  “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН

ПЪТЕВОДИТЕЛ 2013 г.”                                      …….       355.50      ………….

  

По Ваша сметка IBAN: BG05 RZBB 9155 1060 4126 15, BIC:RZBBBGSF  на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. София, ул. Гогол № 18-20.

           

Моля абонаментът да се изпраща на:

 

 

…………………………………………………………………………………………

                                                          (Адрес)

 

………………………………………………………………………………………….

             (Получател: име, фамилия, длъжност, e-mail, телефон)

                       

Подпис:………………………..

 

 

 

 

 


Поръчай
« Обратно съм списъка